小升初网

当前位置:首页 > 小升初语文 > 古诗词 >正文

陌上桑拼音版注音、翻译、赏析(汉乐府诗)

2019-06-13 22:40:47  来源: 小升初网     阅读次数:

陌上桑拼音版.jpg

 陌上桑拼音版注音:

 rì chū dōng nán yú , zhào wǒ qín shì lóu 。

 日出东南隅,照我秦氏楼。

 qín shì yǒu hǎo nǚ , zì míng wéi luó fū 。

 秦氏有好女,自名为罗敷。

 luó fū xǐ ( shàn ) cán sāng , cǎi sāng chéng nán yú 。

 罗敷喜(善)蚕桑,采桑城南隅。

 qīng sī wéi lóng xì , guì zhī wéi lóng gōu 。

 青丝为笼系,桂枝为笼钩。

 tóu shàng wō duò jì , ěr zhōng míng yuè zhū 。

 头上倭堕髻,耳中明月珠。

 xiāng qǐ wéi xià qún , zǐ qǐ wéi shàng rú 。

 缃绮为下裙,紫绮为上襦。

 xíng zhě jiàn luó fū , xià dàn lǚ zī xū 。

 行者见罗敷,下担捋髭须。

 shào nián jiàn luó fū , tuō mào zhuó qiào tóu 。

 少年见罗敷,脱帽着帩头。

 gēng zhě wàng qí lí , chú zhě wàng qí chú 。

 耕者忘其犁,锄者忘其锄。

 lái guī xiāng yuàn nù , dàn zuò guān luó fū 。

 来归相怨怒,但坐观罗敷。

 shǐ jūn cóng nán lái , wǔ mǎ lì chí chú 。

 使君从南来,五马立踟蹰。

 shǐ jūn qiǎn lì wǎng , wèn shì shuí jiā shū ?

 使君遣吏往,问是谁家姝?

 “ qín shì yǒu hǎo nǚ , zì míng wéi luó fū 。”

 “秦氏有好女,自名为罗敷。”

 “ luó fū nián jǐ hé ?”“ èr shí shàng bù zú , shí wǔ pō yǒu yú ”。

 “罗敷年几何?”“二十尚不足,十五颇有余”。

 shǐ jūn xiè luó fū :“ nìng kě gòng zài fǒu ?”

 使君谢罗敷:“可共载不?”

 luó fū qián zhì cí :“ shǐ jūn yī hé yú !

 罗敷前致辞:“使君一何愚!

 shǐ jūn zì yǒu fù , luó fū zì yǒu fū !”

 使君自有妇,罗敷自有夫!”

 “ dōng fāng qiān yú , fū xù jū shàng tóu 。

 “东方千余,夫婿居上头。

 hé yòng shí fū xù ? bái mǎ cóng lí jū ,

 何用识夫婿?白马从骊驹,

 qīng sī mǎ wěi , huáng jīn luò mǎ tóu ;

 青丝马尾,黄金络马头;

 yāo zhōng lù lú jiàn , kě zhí qiān wàn yú 。

 腰中鹿卢剑,可值千万余。

 shí wǔ fǔ xiǎo lì , èr shí cháo fū ,

 十五府小吏,二十朝夫,

 sān shí shì zhōng láng , sì shí zhuān chéng jū 。

 三十侍中郎,四十专城居。

 wéi rén jié bái xī , lián lián pō yǒu xū 。

 为人洁白晰,鬑鬑颇有须。

 yíng yíng gōng fǔ bù , rǎn rǎn fǔ zhōng qū 。

 盈盈公府步,冉冉府中趋。

 zuò zhōng shù qiān rén , jiē yán fū xù shū 。”

 坐中千人,皆言夫婿殊。”

 陌上桑翻译:

 太阳从东南方升起,照到我们秦家的小楼。秦家有位美丽的少女,自家取名叫罗敷。罗敷善于养蚕采桑,有一天在城南边侧采桑。用青丝做篮子上的络绳,用桂树枝做篮子上的提柄。头上梳着堕马髻,耳朵上戴着宝珠做的耳环;浅黄色有花纹的丝绸做成下裙,紫色的绫子做成上身短袄。走路的人看见罗敷,放下担子捋着胡子注视她。年轻人看见罗敷,禁不住脱帽重整头巾,希望引起罗敷对自己的注意。耕地的人忘记了自己在犁地,锄地的人忘记了自己在锄地;以致于农活都没有干完,回来后相互埋怨,只是因为仔细看了罗敷的美貌。

 太守乘车从南边来到这,拉车的五匹马停下来徘徊不前。太守派遣小吏过去,问这是谁家美丽的女子。小吏回答:“是秦家的女儿,自家起名叫做罗敷。”太守又问:“罗敷多少岁了?”小吏回答:“还不到二十岁,但已经过了十五了。”太守请问罗敷:“愿意与我一起乘车吗?”罗敷上前回话:“太守你怎么这样愚蠢!太守你已经有妻子了,罗敷我也已经有丈夫了!”

 “丈夫当官在东方,随从人马一千多,他排列在最前头。怎么识别我丈夫呢?骑白马后面跟随小黑马的那个大官就是,用青丝拴着马尾,那马头上戴着金黄色的笼头;腰中佩着鹿卢剑,宝剑可以值上千上万钱,十五岁在太守府做小吏,二十岁在朝廷里做大夫,三十岁做皇上的侍中郎,四十岁成为一城之主。他皮肤洁白,有一些胡子;他轻缓地在府中迈方步,从容地出入官府。太守座中聚会时在座的有几千人,都说我丈夫出色。”

 陌上桑赏析:

 《陌上桑》是一篇立意严肃、笔调诙谐的乐府叙事诗。它讲述了这样一个故事:一位名叫罗敷的年轻美丽的女子,一天在采桑路上恰巧被一个太守遇上,太守被罗敷美色所打动,问她愿不愿意跟随自己回家。太守原以为凭借自己的权势,这位女子一定会答应。想不到罗敷非但不领情,还把他奚落了一番,使这位堂堂太守碰了一鼻子灰,无奈之极。

 全诗共分三段。第一段,写秦罗敷的美貌。首先写环境美和器物之美来衬托她的美貌,然后重点写她的服饰之美。最后通过侧面描写烘托她的美貌,无论是行者还是少年,无论是耕者还是锄者,都倾慕她的美丽,激起读者的想象。她的外表美,铺衬下文的心灵美;写劳动人民对罗敷的健康感情,与后文使君的不怀好意形成对照。第二段,写使君觊觎罗敷的美色,向她提出无理要求。先是使君的马徘徊不前,使君对罗敷垂涎三尺,继而上前搭话,询问姓名,打听年龄,最后提出和罗敷“共载”的要求,暴露了使君肮脏的灵魂。写使君的语言行为步步深入。第三段,写罗敷拒绝使君,并盛夸丈夫以压倒对方。本段全部由罗敷的答话构成,回应使君的无理。斥责、嘲讽使君愚蠢,声明自己已有丈夫,丈夫威仪赫赫、仕途通达、品貌兼优。罗敷的伶牙俐齿使自以为身份显赫的使君只能自惭形秽,罗敷的不畏权势、敢于与权势斗争的精神充分体现出来了,表现了她的人格魅力。

 《陌上桑》塑造罗敷的形象也依循人们识辨人物的一般顺序,在写法上表现为由容貌而及品性。罗敷刚出现,还只是笼统地给人一个“好女”的印象,随着叙述的展开,通过她服饰的美丽和路人见到他以后无不倾倒的种种表现,“好女”的形象在读者眼前逐渐变得具体和彰明。通过罗敷与使君的对话,她抗恶拒诱,刚洁端正的品格得到了充分的展示。从她流利得体,同时又带有一点调皮嘲弄的答语中,还可看出她禀性开朗、活泼、大方,对自己充满自信,并且善于运用智慧保护自己不受侵害。

 《陌上桑》在写作手法方面,最受人们称赞的是侧面映衬和烘托。先写罗敷采桑的用具和她装束打扮的鲜艳夺目,渲染服饰之美又是重点。“青丝为笼系,桂枝为笼钩。头上倭堕髻,耳中明月珠。缃绮为下裙,紫绮为上襦。”这些诗句一字不及罗敷的容貌,而人物之美已从衣饰等的铺叙中映现出来。更奇妙的是,诗人通过描摹路旁观者的种种神态动作,使罗敷的美貌得到了强烈而又极为鲜明、生动的烘托。“行者见罗敷,……但坐观罗敷。”爱美之心人皆有之,而人类对异性美(尤其是在形貌方面)就更为敏感,同时也会表现出更高的热情。这些男性旁观者为罗敷深深吸引,乃至有意无意地做出一些想取悦罗敷的举止。借助于他们的目光,读者似乎也亲眼饱睹了罗敷的面容体态。这样来塑造人物形象,比借助比喻等手段正面进行摹写显得更加富有情趣;而且由于加入了旁观者的反应,使作品的艺术容量也得到了增加。

 罗敷夸夫的内容也应用了侧面烘托的手法,对这段内容,人们有两种理解:一种认为诗中“夫婿”是罗敷实指其夫,另一种意见是罗敷虚设一夫,更有人断定这一段是诗中的糟粕。“夫婿”究竟是实指还是虚设,这是弄不明白的问题,不过这并不重要。重要的倒是应该弄清楚:罗敷当时为何要讲这番话?意图何在?她集中夸赞自己丈夫的尊贵和美好,这显然是有明显的针对性。因为调戏她的是一位怀有特殊优越感的太守,罗敷说自己丈夫尊贵,则使其优越感变得可笑;又因为太守看中她的是美色,罗敷说自己丈夫美好,实际上是说只有丈夫才可以与自己相配。罗敷这段话句句夸夫,而客观上又句句奚落太守,这正是全诗侧面写法的又一次运用。诗歌的喜剧效果主要也是从这里得到体现的。